نرم افزار های مورد نیاز:

  • نرم افزار باز کردن فایلهای فشرده بدون نیاز به فعالسازی  دانلود    

 

 

فونت های مورد نیاز: