مقالات

پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

رکن روانی جرایم سیاسی و مقایسه آن با جرایم عمومی

  

عنوان: پایان نامه « بررسی رکن روانی جرایم سیاسی و مقایسه آن با جرایم عمومی »

قالب بندی: PDF

تعداد صفحات: 93

این پایان نامه در مورد بررسی رکن روانی جرایم سیاسی و مقایسه آن با جرایم عمومی می باشد که به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پایان نامه در آن رعایت شده و به صورت بسیار کامل می باشد. این پایان نامه به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

نکته: بخش های چکیده ، بیان مسأله و فهرست مطالب این پایان نامه را در بخش توضیحات (پایین همین صفحه) ملاحظه فرمائید.

13,300 تومان

توضیحات

چکیده

یکی از تقسیم بندي هاي مهم در حقوق کیفري تفکیک جرم سیاسی از جرم عادي است. مسئله اي که قانون اساسی نیز بدان اقدام کرده است هر چند که به نادرستی این انفکاک آثار خود را در حوزه تقنین قوانین عادي متجلی ندیده است و از این حیث نهاد قانون گذاري مسئولیت دارد. چیستی معیار و مناط تشخیص و تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم محل اختلاف است. برخی ضابطه ذهنی را معیار این انقسام می دانند؛ بدان معنا که هر عمل مجرمانه اي با انگیزه سیاسی جرم سیاسی محسوب می شود اعم از آنکه مجنی علیه و متضرر از آن به طور مستقیم حکومت و کارگزاران آن باشد یا شهروندان دیگر. برخی دیگر بر ضابطه عینی تاکید دارند، بدان معنا که تنها جرایمی، سیاسی هستند که ماهیتا سیاسی باشند یعنی متضرر از آنها و هدف ارتکاب آن اعمال حکومت و کارگزاران آن باشد. از لحاظ عنصر معنوي ویژگی و برجستگی جرم سیاسی در مقایسه با سایر جرائم تنها به بخش معینی از عنصر روانی باز می گردند نه به تمامی آن، این خصوصیت بیشتر از آن که به عنصر معنوي به معناي قصد مجرمانه و اراده شخص مجرم از ارتکاب جرم مربوط باشد، به انگیزه و هدف غایی مجرم از ارتکاب جرم ارتباط دارد چرا که مجرمین سیاسی به لحاظ انگیزه و اهداف برتر است که از دیگران متمایزاند. این گروه غالبا با انگیزه هاي شرافتمندانه و بدور از اغراض و مقاصد شخصی و سودجویانه و مبتنی بر تحصیل منافع نا مشروع و سطحی و غیر انسانی مرتکب جرم می شوند در حالی که به لحاظ قصد و اراده مجرمانه و توجه و آگاهی نسبت به عمل مجرمانه و غیر قانونی بودن آن نه تنها با مجرمان دیگر تفاوتی ندارند، بلکه شاید گاه در این زمینه از قصد مجرمانه و تعهد آگاهانه ي بیشتري نسبت به انجام عمل مزبور به عنوان یک عمل مجرمانه برخوردار باشند.

واژگان کلیدي: جرم سیاسی، جرم عمومی، رکن روانی، انگیزه

الف) بیان مسأله

آیا وجود رکن روانی در تحقق جرایم سیاسی و عمومی لازم است؟ این سوال ساده ترین و کلی ترین سوالی است که هر شخص با دیدن عنوان پایان نامه پیش رو به ذهنش می رسد که در واقع با پاسخ بله یا خیر نمی توان حق مطلب را ادا نمود و به آن بسنده کرد. این مقوله نیازمند ورود به اعماق و جزئیات و مفاهیم کلیدي اعم از رکن روانی، جرایم سیاسی و عمومی می باشد. هدف و انگیزه نقش مهمی بر روند زندگی بشر دارد. از انگیزه و قصد به عنوان رکن معنوي در حقوق یاد می شود که رکن بسیار مهم در ارتکاب جرم می باشد.

در این پژوهش می خواهیم رکن روانی را در دو جرم سیاسی و عمومی بررسی کنیم. وقتی نوبت به حدود و ثغور جرایم سیاسی و تمیز آن از جرایم عمومی می رسد دشواري کار رفته رفته نمایان می شود.

طرز تلفی عموم از سیاسی یا عادي بودن جرم بی ارتباط با شیوه و نحوه ارتکاب آن نیست زیرا افکار عمومی جرمی را که احساس جمعی را بشوراند و به شیوه اي ارتکاب یابد که همگان آن را تقبیح کنند جرم عادي می پندارد نه جرم سیاسی.

بزهکاران سیاسی که عموما به سائقه میهن پرستی و دفاع از آرمانهاي انسانی با نظام هاي حکومتی مخالفت می ورزند و سرانجام خواهان استقرار حکومتی موافق راي و نظر خود هستند برخلاف بزهکاران عادي که مورد انزجار و نفرت عموم اند شان و منزلتی گاه ستایش آمیز دارند. باید گفت ما تعریف دقیقی از جرم سیاسی نداریم و فقط می دانیم ناشی از یک فکر سیاسی است.نه تنها کشور ما بلکه کشورهاي دیگري نیز تعریفی روشن از جرم سیاسی ندارند ولی در اکثر جوامع ۲ ویژگی خاص از این جرم محسوس است.

۱- در ارتکاب جرم سیاسی نه منافع شخصی بلکه منافع گروهی مورد نظر است.

۲- در جرم سیاسی طرف دعوي، دولت، حکومت، نظام حکومتی است که این جرم باعث تمایز جرم سیاسی از جرایم دیگر است.

باتوجه به تعریفی که از جرم سیاسی گفته شد به نظر می رسد در جرایم سیاسی رکن روانی بسیار مهم می باشد و بدون وجود آن جرم محقق نمی شود.

در تعریف جرم عمومی گفته شده جرایمی که مستقیما مصالح عمومی را مورد تهدید قرار دهد ولو اینکه افراد هم به طور غیرمستقیم متضرر شوند مانند جاسوسی، اخلال در امنیت. پس می توان وجود رکن روانی را در این جرایم پذیرفت و از تاثیر مهم آن در وقوع جرم سخن گفت. اما باتوجه به شدت انگیزه و رکن روانی می توان در مجازات و عنوان جرم تخفیف قائل شد. در دیدگاه حقوقی موضوع پر اهمیت تعیین ضابطه اي براي تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی است که توافق بر سر آن آسان نیست. حقوقدانان در مجموع ۲ ضابطه اصلی با توجه به هدف ها و آثار جرم و نیز انگیزه بزهکار پیشنهاد کرده اند که منتقا باید با هم تلفیق کرد به ۲ بینش عینی و ذهنی معروفند.

ضابطه عینی به موضوع و نتیجه عمل توجه می کند بدون توجه به انگیزه بزهکار.

مزیت این ضابطه این است که مبناي علمی نسبنا استواري براي مجازات بزهکار سیاسی فراهم می دارد.بزهکار سیاسی کسی است که مرتکب جرم ماهیتا سیاسی شده است، طبع زیان و گزندي که وارد آورده و نیز شخصیتی که از این افعال متضرر شده خود حاکی از سیاسی بودن جرایم است.

ضابطه ذهنی می گوید اگر انگیزه بزهکار سبب شود مستقیما به منافع دولت یا حقوق مردم لطمه وارد شود ولی از احساسات پست و هواي نفس مانند خودپسندي و جاه طلبی باشد بزهکار سیاسی نیست و اگر بالعکس باشد عنوان سیاسی بر آن صدق می کند.

در نهایت با توجه به مهم بودن رکن روانی و تاثیر آن بر وقوع جرم در این تحقیق سعی می شود این رکن در ۲ جرم سیاسی و عمومی بررسی و با هم مقایسه شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف) بیان مساله

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ج) اهداف مشخص تحقیق

د ) سؤالات تحقیق

ه) فرضیه هاي تحقیق

و) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

ز) جنبه جدید بودن و نوآوري در تحقیق

فصل اول: کلیات

طبقه بندي جرایم

طبقه بندي جرایم بر حسب عنصر مادي

طبقه بندي جرایم بر حسب عنصر روانی

طبقه بندي جرایم بر حسب عنصر قانونی

جرم سیاسی

پیشینه جرم سیاسی

تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

ایران قدیم

دوران انقلاب مشروطه

دوران انقلاب اسلامی

جرم سیاسی در دیدگاه اسلام

مفهوم جرم سیاسی

تشخیص جرم سیاسی

بینش ها و معیارها 

تأثیرات رویه قضایی

فواید تشخیص جرم سیاسی

اقسام و استثنائات جرم سیاسی

تاملی در برخی از جرایم سیاسی

تروریسم 

جرایم اجتماعی (آنار شیسم)

جرایم علیه امنیت خاجی کشور

جرایم علیه امنیت داخلی کشور

رابطه محاربه با جرم سیاسی

رابطه افساد فی الارض با جرم سیاسی

رابطه بغی با جرم سیاسی

فصل دوم: بررسی تفاوت هاي میان جرم سیاسی و جرم عمومی

فلسفه و سابقه تفکیک جرایم سیاسی از عمومی

تفاوت هاي اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی

تفاوت انگیزه ها

از نظر نحوه برخورد با مجرمان

از نظر آثار محکومیت

از نظر آئین دادرسی

حضور هیأت منصفه

علنی بودن رسیدگی

از لحاظ استرداد مجرمین

از لحاظ عنصر روانی

بررسی مفهوم عنصر روانی

تعریف لغوي عنصر روانی

تعریف اصطلاحی عنصر روانی

بررسی مفهوم سوءنیت

نتیجه گیري

منابع و مآخذ

الف- کتابها

ب- مقالات

ج- پایان نامه ها

چکیده انگلیسی

نقد و بررسی ها

هیچ بررسی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید “رکن روانی جرایم سیاسی و مقایسه آن با جرایم عمومی”


*

اطلاعات فروشنده