مقالات

پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی مقایسه ای مکان کنترل و عزت نفس

  

عنوان: پایان نامه « بررسی مقایسه ای مکان کنترل و عزت نفس در دانشجویان ترم اول و ترم آخر  دانشگاه پیام نور »

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 74

این پایان نامه در مورد مکان کنترل و عزت نفس در دانشجویان ترم اول و ترم آخر  دانشگاه پیام نور می باشد که در 5 فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده ، کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پایان نامه در آن رعایت شده، دارای پرسشنامه بوده و به صورت بسیار کامل می باشد. این پایان نامه به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی ، روانشناسی ، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

نکته: بخش های چکیده ، مقدمه ، بیان مسأله و فهرست مطالب این پایان نامه را در بخش توضیحات (پایین همین صفحه) ملاحظه فرمائید.

8,600 تومان

توضیحات

چکیده:

هدف اساسی پژوهش بررسی تفاوت بین مکان کنترل و عزت نفس در دانشجویان دفتر ترم اول و ترم آخر می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی فرضیه های زیر است:

۱- بین مکان کنترل دانشجویان ترم اول و آخر تفاوت معناداری وجود دارد.

۲- بین عزت نفس دانشجویان ترم اول و آخر تفاوت معناداری وجود دارد.

در این راستا ۶۰ نفر ( ۳۰ نفر از دانشجویان ترم اول و ۳۰ نفر از دانشجویان ترم آخر ) با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مطالعه کتاب ها، مجله ها و پایان نامه ها و همچنین اندازه گیری سازه های پژوهش با استفاده از اجرای آزمون کنترل راتر و آزمون عزت نفس کوپراسمیت بوده است. داده های پژوهش براساس روش آمار توصیفی ( جداول و نمودار ) و نیز آمار استنباطی ( تحلیل واریانس، آزمون T ) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فرض صفر در فرضیه اول تأیید ولی در فرضیه دوم رد شده است، بدین معنا که بین مکان کنترل دانشجویان ترم اول و ترم آخر تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین عزت نفس دانشجویان ترم اول و آخر تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدمه
یک نوع انتظار تعمیم یافته در ما به صورت مکان کنترل جلوه می کند. بدین ترتیب، مکان کنترل بخش نسبتاً از شخصیت و دیدگاه ما از زندگی است. به عقیده برخی از محققان ( راتر، ۱۹۶۶ ) یکی از وجوه قابل مطالعه و فهم شخصیت بررسی مکان کنترل در افراد است. به عقیده این محققان، افراد از نظر مکان کنترل، یا درونی اند یا بیرونی. افراد که از نظر مکان کنترل بیرونی هستند، دارای تصور فقدان کنترل بر سرنوشت خود بوده و معتقدند که آنچه بر آنان می گذرد حاصل عوامل بیرونی چون شانس، سرنوشت، افراد دیگر و نظایر آنهاست به عبارت دیگر خود در جریان زندگی نقش فعالی ندارند. افراد دارای مکان کنترل درونی، خود را حاکم بر سرنوشت خود می دانند و درونی ها در جریان رفتارها بیشتر حالت مسلط و فعال دارند در حالیکه برونی ها حالت منفعل و بیشتر غیرفعال از خود نشان می هند. مکان کنترل تأثیر مهمی بر رفتار خواهد داشت. اشخاص دارای مکان کنترل بیرونی معتقدند که رفتارها یا مهارت های آن ها در تقویت هایی که دریافت می کنند اثری ندارد و آنان به امکان کنترل خود در زمان حال و آینده باور ندارند اما افراد دارای مکان کنترل درونی معتقدند که کنترل کامل بر زندگی خود دارند. تحقیقات نشان داده که آنان در تکالیف خود عملکرد بهتر دارند و کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می گیرند. تحقیقات مقدماتی حاکی از آن است که افراد دارای مکان کنترل بیرونی از بهداشت روانی بهتری برخوردارند ( افروز، ۱۳۷۱).
فردی که با متغییر شخصیت درونی کنترل مشخص شده اند اعتقاد دارند تقویتی که دریافت می کنند نتیجه رفتارهای ویژه آنها می باشد و مردم با منبع کنترل بیرونی معتقدند که تقویت توسط مردم دیگر کنترل شده است ( شولتز، ۱۳۷۸ ).
عزت نفس متأثر از عوامل بیرونی و درونی است منظور از عوامل درونی عوامی که از درون نشأت می گیرد و یا شخص آن را ایجاد می کند؛ باورها، اعمال یا رفتار عوامل بیرونی همان عوامل محیطی هستند؛ پیام هایی که کلامی یا غیر کلامی انتقال پیدا می کنند و تجربه هایی که باعث آن پدر و مادر، اشخاص مهم در زندگی و فرهنگ هستند. در سراسر این جهان این باور وجود دارد که اشخاص بدون عزت نفس سالم نمی توانند امکانات بالقوه خود دست یابند، جامعه نیز اگر افرادش به خود احترام نگذارند و بهای لازم را ندهند و به ذهنشان اعتماد نکنند، نمی توانند موقعیتی را انتظار بکشند، بطور کلی فرآیندهای شناختی، احساسات، انگیزه ها، برقراری روابط مابین شیوه های زندگی، تصمیم گیری ها و انتخابهای ما قویاً متأثر از چگونگی احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس است. یک اراده قوی در گروه اعتماد به نفس استوار است.
تسلیم ناپذیری، مطمئن و مصمم و راسخ بودن ارز صفات برجسته رهبران بزرگ تاریخ است به عبارت دیگر عوامل تعیین کننده رفتار، اعتماد به نفس و احساسی است که ما نسبت به خودمان داریم ( براندن، ۱۳۷۹).
بیان مسئله
پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشم گیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است. درتحقیق حاضر سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود:
۱-آیا بین مکان کنترل دانشجویان ترم اول و آخر تفاوت معناداری وجود دارد؟
۲- آیا بین عزت نفس دانشجویان ترم اول و آخر تفاوت معناداری وجود دارد؟
کنترل را می توان اعمال قدرت، هدایت یا بازداری و اعمال و رفتار دیگران یا خود تعریف کرد نظریه های مربوط به رفتار انسان از نظر مفروضان خود درباره ی ماهیت آدمی تفاوت دارند. برهمین اساس نقطه نظرهای روانشناسان در مورد موضوع کنترل شخصی نیز به گروه هایی تقسیم می شوند رویکردهای انسان گرایانه مربوط به رفتار اجتماعی غالباً به این فرض اتکا دارند که ما به عنوان موجودات انسانی کنترل تقریباً کامل به رفتار خود داریم ( کریمی، ۱۳۷۹ ).
بعضی از محققین معتقدند که مکان کنترل مثل هر بعد شخصیتی ممکن است به صورت یک پیوستار باشد به این معنا که برخی خیلی بیرونی و برخی خیلی درونی و بیشتر مردم در بین این دو دسته قرار می گیرند، پژوهش ها نشان داده که امکان کنترل ممکن است که آنگونه که (( راتر )) گفته است تعمیم یافته نباشد. مردم در حیطه ای ممکن است مکان کنترل درونی و در حیطه دیگر دارای مکان بیرونی باشند مثلاً یک شخص ممکن است مسائل سیاسی، بیرونی و در برابر مسائل شخصی درونی باشد ( واتین، ۱۹۸۹ ).
در بین موجودات زنده، عزت نفس مختص انسان بوده و همه افراد صرف نظر از سن، جنس، زمینه فرهنگی نوع کاری که در زندگی دارند نیازمند آن هستند از این نظر عزت نفس یا احساس ارزش، درجه تقویت، تأیید و میزان ارزشی که شخص نسبت به خویشتن احساس می کند: به اعتقاد بسیاری از روانشناسان بخش عمده ای از مشکلات انسان در روابط با ضعف یا فقدان عزت نفس بروز می کند. عزت نفس به عنوان یکی از مؤلفه های هویت اجتماعی مورد توجه بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان قرار گرفته است. محققین چون آدلر، آلپورت، راجرز، سالیئان ئ مزلو بر نیاز به عزت نفس تأکید کرده اند برخی چون فرنچ دارگونیز وجود عزت نفس را یک سپر فرنگی در مقابل اضطراب می دانند ( بیابانگرد، ۱۳۷۳ ).
روزنبرگ ( ۱۹۷۹؛ به نقل از علیزاده، ۱۳۸۴ ). در تعریف خود از عزت نفس اشاره می کند که عزت نفس نگرش مثبت یا منفی فرد نسبت به خودش است که پیوند نزدیکی با احساسات وی از رضایتمندی زندگی اش دارد ( فراهانی و همکاران، ۱۳۸۵ ).
کوپر اسمیت ( ۱۹۶۷؛ به نقل از بیابانگرد، ۱۳۷۶ ). در پژوهش خود به این نتیجه رسید که کودکان و نوجوانان برخوردار از عزت نفس بالا، افرادی هستند که با احساس اعتماد به نفس و بهره گیری از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود می پردازند و به راحتی از عوامل محیطی تأثیر نمی پذیرند ( امامی، ۱۳۷۹ ).
دموویچ و میوس ( ۱۹۹۷؛ به نقل از میارد پور، ۱۳۸۶ ) نشان داده اند که والدین حمایتگر حرمت خود جوانان را افزایش می دهند، همچنین پژوهشگران دریافتند که اگر کودکان احساس کنند که ارزیابی های والدین انها مثبت است از خود احساس لذت بردن می کنند و اگر احساس کنند که این ارزیابی ها منفی است، نسبت به خود به ارزیابی منفی و عدم امنیت می رسند ( پروین و جان ،۱۳۸۱ ).
به طور کلی عزت نفس به عنوان یک شاخص برجسته در زندگی قادر است کلیه فعالیت های فرد را تحت تأثیر قرار دهد، افرادی که احساس ارزشمندی و عزت نفس بالایی دارند در مقابل انواع مشکلات زندگی، فشارهای روانی، حوادث ناگوار و بیماریهای روانی مقاوم و پایدار خواهند بود ( آتش پور، ۱۳۸۳ ).

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول:گسترده علمی موضوع پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت وضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف سازه های پژوهش
نظری
عملیاتی
فصل دوم : مروری برپیشینه نظری وعملی پژوهش
مقدمه
گستره اول : مکان کنترل
مفهوم منبع کنترل (درونی ، بیرونی )
دیدگاه های نظری منبع کنترل و پژوهش های مربوط به آن
منبع کنترل و فرآیند اسناد
منبع کنترل ومنابع اسناد
ویژگی استنباط های علّی
رفتار کار آمد و احساس کنترل
تأثیرتراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت وشکست
جایگاه مهاریا منبع کنترل ورابطه آن با فشارروانی
منبع کنترل وپیامدهای عاطفی و هیجانی آن
گستره ی دوم : عزت نفس
مفهوم عزت نفس
اهمیت عزت نفس
دیدگاه های نظری مربوط به عزت نفس
عوامل مؤثر در شکل گیری عزت نفس
ابعاد عزت نفس
عزت نفس ودیگرسازه های روانشناختی
عزت نفس وسبک اسناد
عزت نفس وسبک مقابله
عزت نفس واضطراب
عزت نفس ومهارتهای اجتماعی
عزت نفس وکمال گرایی
پژوهش های مربوط به مکان کنترل و عزت نفس
فصل سوم : فرآیند روش شناختی پژوهش
مقدمه
طرح پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
ابزارهای پژوهش
شیوه اجرای پژوهش
روش های آماری تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه
نمودار ستونی برای نشان دادن موقعیت میانگین دوگروه
جدول میانگین ، واریانس و انحراف معیار مکان کنترل
آزمون Tمستقل دو گروه
تجزیه وتحلیل یافته ها
نمودارستونی برای نمایش دادن موقعیت میانگین دوگروه
جدول میانگین ، واریانس وانحراف معیار عزت نفس
آزمون Tمستقل دو گروه
تجزیه وتحلیل یافته ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهای پژوهش
منابع
ضمایم

نقد و بررسی ها

هیچ بررسی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید “پایان نامه بررسی مقایسه ای مکان کنترل و عزت نفس”


*

اطلاعات فروشنده