مقالات

پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه ذهن آگاهی بائر FFMQ

دسته بندی ها: ,
  

عنوان: پرسشنامه ذهن آگاهی بائر FFMQ

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 6

3,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی ): مقياس خودسنجی ۳۹ آيتمی است که توسط بائر و همکاران (۲۰۰۶) از طريق تلفيق گويه هايی از پرسشنامه ذهن آگاهی فريبرگ ((FMI)، والش و همکاران،۲۰۰۶)، مقياس هوشياری و توجه ذهن آگاه ((MAAS)؛ براون و ريان، ۲۰۰۳)، مقياس ذهن آگاهی کنچوکی (KIMS)، بائر و اسميت،۲۰۰۴)، و پرسشنامه ذهن آگاهیFFMQ ؛ بائر و همکاران)، با استفاده از رويکرد تحليل عاملیتحول یافته است .

بائر(۲۰۰۶)، تحليل عاملی اکتشافی را بر نمونه ای از دانشجويان دانشگاه انجام داد .این پرسشنامه  دارای۱۱۲ گويه و ۵ مولفه  بود بر اساس نتایج ۴ عامل از ۵ عامل با عامل های شناخته شده در KIMS قابل مقايسه بود و پنجمين عامل شامل آيتم هايی از FMI و MQ بود که تحت عنوان حالت غير واکنشی به تجربه درونی تعريف شد. عامل ها ی بدست آمده اینچنین نامگذاری گردید :مشاهده، عمل توأم با هوشياری، غير قضاوتی بودن به تجربه درونی، توصيف و غير واکنشی بودن . عامل مشاهده در برگیرنده توجه به محرک های بیرونی و درونی مانند احساسات، شناخت ها، هیجان ها، صداها و بوها می باشد. توصیف به نامگذاری تجربه های  بیرونی با کلمات مربوط می شود ، عمل  توام با هوشیاری در برگیرنده عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه است و در تضاد با عمل مکانیکی است که در هنگام وقوع ذهن فرد در جای دیگری است. غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت غیر قضاوتی داشتن نسبت به افکار و احساسات است  و غیر واکنشی بودن به تجربه درونی اجازه آمد و رفت به افکار و احساسات درونی است بی آنکه فرد در آنها گیر کند (براون ، ریان و کراسول، ۲۰۰۷).

 اعتبار و روایی پرسشنامه

بر اساس نتایج،همسانی درونی عامل ها مناسب بود وضريب آلفا در گستره ای  بين۷۵/۰ ( در عامل غير واکنشی بودن) تا۹۱/۰ ( در عامل توصيف) قرار داشت. همبستگی بين عامل ها متوسط و در همه موارد معنی دار بود و در طيفی بين ۱۵/۰ تا ۳۴/۰ قرار داشت (نئوسر،۲۰۱۰؛ نقل از احمدوند، ۱۳۹۱).  همچنین در مطالعه ای که بر روی اعتبار یابی و پایائی این پرسشنامه در ایران انجام گرفت ، ضرایب همبستگی آزمون- باز آزمون پرسشنامه FFMQدر نمونه ایرانی بین ۵۷/۰=r(مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن) و ۸۴/۰=r( عامل مشاهده) مشاهده گردید . هم چنین ضرایب آلفا در حد قابل قبولی (بین ۵۵/۰=α مربوط به عامل  غیر واکنشی بودن و ۸۳/۰=α مربوط به عامل توصیف) بدست آمد (احمدوند،۱۳۹۱).

شیوه نمره گذاری

آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از ۱ (هرگز و یا بسیار به ندرت) تا ۵ (اغلب یا همیشه)میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارت را بیان کند.دامنه نمرات در این مقیاس ۱۹۵-۳۹ می باشد. از جمع نمرات هر زیر مقیاس یک نمره کلی به دست می آید که نشان می دهد که هرچه نمره بالاتر باشد ذهن آگاهی هم بیشتر است.

نقد و بررسی ها

هیچ بررسی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید “پرسشنامه ذهن آگاهی بائر FFMQ”


*

اطلاعات فروشنده